Cílem projektu je pořízení „Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší“ (IIS) na principu on line modelu krátkodobých hodnot koncentrací vybraných, zdravotně významných látek. V rámci tohoto projektu se pořizuje komplexní systém monitoringu imisního zatížení a software pro hodnocení a interpretaci znečištění ovzduší s důrazem na efektivní využití pro strategické rozhodování ve státní správě, v samosprávě i v managementu průmyslových zdrojů. IIS nenahrazuje referenční měření, ale má za cíl provést zpřesnění v předem vybrané lokalitě, za účelem identifikace kritických míst v ploše, které mají největší emisní příspěvek k imisní situaci. Základ IIS tvoří 30 senzorických jednotek, které jsou  propojené na 2 monitorovací stanice s analyzátory na principu referenčních metod. Měření pomocí senzorů umožní získání časového a prostorového snímku v monitorované lokalitě a tím určí vazbu na konkrétní proces nebo technologii. IIS umožní identifikovat konkrétní situaci, např. netěsnosti, technologickou chybu (havárii), konstrukční vady, systémové fugitivní emise, atd. Díky tomu bude možné efektivněji investovat do případných nápravných opatření.