Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Situace se zlepšuje zejména u PM10, ale kritická zůstává u PM2.5 a zejména u benzo(a)pyrenu. Naměřené koncentrace benzenu byly v posledních letech nadlimitní pouze na stanici Ostrava – Přívoz. V posledních 3 letech se i zde roční průměrné koncentrace pohybovaly pod úrovní imisního limitu, ale i tak jsou naměřené hodnoty natolik významné, že je žádoucí podpořit pokročilejší monitorování v tomto regionu. Lokální problémy se zdroji jsou však nadregionální záležitostí a objevují se všude, kde se kumulují různé technologie nebo objevují netradiční zdroje. Je velmi obtížné posoudit reálný dopad kruhového objezdu, laminátovny, lakovny nebo slévárny.

V současnosti existuje národní monitorovací síť ČHMÚ, síť hygienické služby a další stanice ve větších městech ČR. Celkem se jedná o cca 150 stanic. Rozložení stanic je dostačující v makroměřítku, často však nedokáže reagovat na lokální problém. Projekt přichází s možností vytvořit malou lokální síť (focus), díky které se bude možné zaměřit na největší emisní úniky.